მოსარჩელის მონაცემები

მოპასუხის მონაცემები

სასამართლოში დასაბარებელი პირები

გსურთ თუ არა სასამართლოში საქმის ზეპირი მოსმენისას მოწმეების, ექსპერტების, სპეციალისტების ან/და თარჯიმნების მოწვევა?

arrow&v

დავის არსის მოკლე მიმოხილვა

შეიძინეთ თუ არა მეუღლესთან თანაცხოვრების პერიოდში რაიმე სახის მოძრავი ქონება, რომლიდანაც მოითხოვთ წილს? დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ, მიუთითოთ ქონების ტიპი.

© 2021 ციფრული სკოლა

  • White Facebook Icon